Công Đoàn

Đ/c: Doãn Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn