ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 – Trường tiểu học Hoành Sơn

Tháng Ba 24, 2016 4:27 chiều

Thực hiện Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD – ĐT về nhiệm vụ năm học 2015 – 2016; sự chỉ đạo của Hội đồng TĐ – KT tỉnh, của Sở GD – ĐT Nam Định, của UBND huyện Giao Thủy và Phòng GD – ĐT Giao Thủy về công tác TĐ – KT năm học 2015 – 2016.

Tập thể, cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Trường: Tiểu học Hoành Sơn .

Xin đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng các mức trong năm học 2015 – 2016 như sau:

 

TT Tập thểcá nhân Danh hiệuthi đua

thường niên

DH khen cao Tên SKKN dự thivà cấp dự thi (huyện) Ký giao ước
Tập thể
1 Trường TT LĐ Tiên tiến
2 Tổ CM TT LĐ Tiên tiến
Cá nhân
1 phïng v¨n th¾ng Chiến sĩ thi đua Quản lí nhà trường
2 nguyÔn v¨n ngäc Chiến sĩ thi đua Nâng cao hiệu quả HĐNGLL
3 bïi Thị bÝch h»ng Chiến sĩ thi đua Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn
4 Mai Hång Khuyªn Lao động Tiên tiến Giải toán có lời văn HS lớp 1
5 Phan Lan Phư­ơng Lao động Tiên tiến Môn Tập đọc
6 Bïi ThÞ Thu H­¬ng Lao động Tiên tiến Môn Tiếng Việt
7 ph¹m thÞ th¬m Chiến sĩ thi đua Môn Tiếng Việt
8 phïng thÞ thuû Chiến sĩ thi đua Môn Tiếng Việt
9 Hå ThÞ H­­êng Chiến sĩ thi đua Tập làm văn lớp 2
10 Phan thÞ t×nh Lao động Tiên tiến Tập làm văn lớp 2
11 NguyÔn  Thị Thanh Hư¬ng Lao động Tiên tiến Môn Tiếng Việt
12 do·n ThÞ thu hiÒn Chiến sĩ thi đua Môn Toán
13 Nguyễn Thị Kim Oanh Chiến sĩ thi đua Rèn đọc cho HS lớp 2
14 NguyÔn ThÞ Phong Chiến sĩ thi đua Dạy văn miêu tả
15 NguyÔn ThÞ H¹nh Chiến sĩ thi đua Dạy Toán lớp 3
16 §oµn ThÞ  Thu Th¶o Lao động Tiên tiến Luyện Từ và câu lớp 4
17 NguyÔn ThÞ Anh Chiến sĩ thi đua Giáo dục đạo đức cho HS
18 Ph¹m §øc C­ưêng Chiến sĩ thi đua Môn Toán
19 Phùng Thị Hiên Lao động Tiên tiến Môn Tiếng Việt
20 Bùi Thị Kim Nhung Lao động Tiên tiến Dạy văn miêu tả cho HS
21 NguyÔn ThÞ Duyªn Lao động Tiên tiến
22 NguyÔn ThÞ TuyÕt Lao động Tiên tiến Dạy toán tổng hiệu
23 NguyÔn ThÞ Thuý Lao động Tiên tiến Môn Mĩ thuật
24 Nguyễn Thị Kim Duyên Lao động Tiên tiến Phát triển năng lực thực hành máy tính cho HS
25 Nguyễn Thị Trang Lao động Tiên tiến Dạy từ vựng Tiếng Anh
26 Vò Thuû Chung Lao động Tiên tiến Môn Âm nhạc
27 TrÞnh ThÞ Thuý Lao động Tiên tiến Môn Thể dục
28 §Æng Thu H»ng Lao động Tiên tiến Dạy môn TNXH
29 Do·n ThÞ Thanh Nga Lao động Tiên tiến Môn Tiếng Anh
30 Phạm Ngọc Khang Chiến sĩ thi đua Một số BP giúp HS học tốt môn đá cầu
31 Đỗ Thị Ánh Lao động Tiên tiến Kế toán
32 Ông Thị Thảo Lao động Tiên tiến Một số BP chăm sóc sức khỏe cho HS
33 Quàng Thị Doai Lao động Tiên tiến Môn Toán
34 Nguyễn Thị Hà Lao động Tiên tiến Môn Âm nhạc
35 Phạm Thị Quế Lao động Tiên tiến Môn Tiếng Việt
36 t« thÞ yªn Lao động Tiên tiến Thủ công lớp 1

 

 Hoành Sơn, ngày 27 tháng  10  năm 2015